“Ongewenst gedrag? Praat erover, om herhaling te voorkomen.”

Als jij te maken krijgt met ongewenst gedrag van een collega, leidinggevende, client of bezoeker dan is het belangrijk daarover te praten met de ‘dader’ of diens leidinggevende. Als dat niet lukt, of je durft dat niet dan kan ik als vertrouwenspersoon helpen een oplossing te vinden. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en verwijst zo nodig door naar de bedrijfsarts, een instantie buiten het bedrijf of de klachtencommissie. Het kan gaan om ongewenst gedrag op het werk, maar ook daarbuiten. Vaak is één gesprek voldoende, soms zijn een paar gesprekken nodig. Jij bepaalt welke actie er wordt ondernomen, ik doe niets zonder jouw toestemming.

Ongewenst gedrag kan grote gevolgen hebben. Gevoelens van vernedering, onmacht en woede kunnen leiden tot stress, vermindering van werkprestatie, ziekmelding en zelfs het nemen van ontslag. De vertrouwenspersoon staat de melder bij, maar bemiddelt niet tussen betrokkenen en doet niet aan waarheidsvinding. Gesprekken zijn volledig vertrouwelijk.

Zonder jouw toestemming doe ik geen enkele mededeling aan derden.

De rapportage aan de opdrachtgever is geanonimiseerd.


Een vertrouwenspersoon:

zorgt voor opvang;
biedt een luisterend oor;
kijkt eerst met de medewerker naar een oplossing in de informele sfeer;
bespreekt met de medewerker welke andere opties er zijn;
staat naast de medewerker;
kan een medewerker wijzen op andere hulpverlenende instanties
of zorgprofessionals binnen of buiten de organisatie;
heeft geheimhoudingsplicht;
zorgt voor (geanonimiseerde) registratie en verslaglegging;
geeft voorlichting.

 

Een gesprek kan plaats vinden bij mij op locatie in Dordrecht of op een plaats in overleg. Maar ook telefonisch of via Teams.